Obi jime. kimono accessories. Obi jime. kimono accessories.

Obi-jime 2 pair / OX #854

$24.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi jime. kimono accessories. Obi jime. kimono accessories.

Obi-jime 2 pair / OX #846

$24.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Furisode kimono. Long sleeved kimono. Japanese kimono. maiko kimono. geisha kimono. Furisode kimono. Long sleeved kimono. Japanese kimono. maiko kimono. geisha kimono.

Long-sleeved kimono 6 items set / Furisode / FK#1-929

$899.99 USD
Out of Stock
Condition: AA
Masterpiece
The first kimono set : FS #149 The first kimono set : FS #149

The first kimono set : FS #149

$69.99 USD
$90.95 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi. Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi.

Men obi / M-To #659

$69.99 USD
Out of Stock
Condition: AA
Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi. Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi.

Men obi / M-To #635

$29.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi. Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi.

Men obi / M-To #633

$89.99 USD
Out of Stock
Condition: AAA
Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi. Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi.

Men obi / M-To #632

$79.99 USD
Out of Stock
Condition: AAA
Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi. Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi.

Men obi / M-To #617

$24.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi. Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi.

Men obi / M-To #591

$19.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi. Obi belt. Japanese men obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. kaku obi. kennjyou obi.

Men obi / M-To #585

$39.99 USD
Out of Stock
Condition: A

Balance of shipping fee

$29.99 USD
Out of Stock
Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. hanhaba obi. yukata obi. Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. hanhaba obi. yukata obi.

Woven & Dyed obi belt / HB #906

$39.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Japanese kimono. kimono for women. kimono female. black formal kimono. Japanese kimono. kimono for women. kimono female. black formal kimono.

Japanese kimono / BK #762

$49.99 USD
Out of Stock
Condition: AA
Good product
Men kimono undergarment. Men kimono underwear. Men kimono undergarment. Men kimono underwear.

Men Undergarment / MU #778

$49.99 USD
Out of Stock
Condition: AA
Men kimono undergarment. Men kimono underwear. Men kimono undergarment. Men kimono underwear.

Men Undergarment / MU #774

$39.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Men kimono undergarment. Men kimono underwear. Men kimono undergarment. Men kimono underwear.

Men Undergarment / MU #751

$34.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. fukuro obi. maru obi. Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. fukuro obi. maru obi.

Traditional obi belt / TO #1-291

$49.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. fukuro obi. maru obi. Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. fukuro obi. maru obi.

Traditional obi belt / TO #1-290

$49.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. fukuro obi. maru obi. Obi belt. Japanese women obi belt. Tradiitonal obi. kimono belt. fukuro obi. maru obi.

Traditional obi belt / TO #1-283

$89.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket. Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket.

Women kimono jacket / W-Ha #2-160

$34.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Good product
Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket. Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket.

Women kimono jacket / W-Ha #2-159

$44.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Good product
Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket. Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket.

Women kimono jacket / W-Ha #2-142

$39.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Good product
Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket. Haori. Japanese haori. haori for women. haori female. kimono jacket. haori jacket.

Women kimono jacket / W-Ha #2-106

$29.99 USD
Out of Stock
Condition: A
Good product

Customer reviews

Every day, we receive dozens of happy comments and beautiful photos from all around the world. We are so happy to see their big smiles! We treasure the photos and the comments and value a friendly relationship with our customers. Why don't you take a few moments to look at the lovely photos of our customers enjoying their kimonos?

customer review
0
0